UBYTOVACÍ ŘÁD
Hotelu Aladin

Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

 1. Hotel Aladin (dále jen hotel či ubytovatel) poskytuje služby dle svého zařazení odpovídající úrovni hotelu.
 2. Ubytování hosta je vždy definováno v průběhu závazné rezervace a za tento typ ubytování je hostu účtována odpovídající cena dle platného ceníku.
 3. Hotel je oprávněn ubytovat přednostně hosty, kteří mají platnou rezervaci ubytování a kteří se řádně zaregistrují. Hosté jsou povinni při příjezdu předložit platný doklad totožnosti, občanský průkaz nebo cestovní pas, podepsat registrační kartu, zajistit garanci předplatbou v hotovosti nebo předautorizací platební karty v odpovídající výši. Pracovník recepce vydá hostovi ubytovací průkaz s uvedením názvu hotelu, jména hosta, čísla pokoje a času pro uvolnění pokoje v poslední den pobytu. Tím dojde k uzavření Smlouvy o ubytování dle ustanovení §2326 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník ČR). Pracovník recepce vydá hostovi klíč od pokoje (dle počtu osob). Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí alespoň písemné či e-mailové potvrzení objednávky rezervace nebo vyplnění registrační karty.
 4. Zpracování osobních údajů hosta pro účely ubytování se řídí pravidly GDPR dle platné legislativy, detaily jsou na internetových stránkách hotelu. Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy resp. domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.
 5. Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), je hotel oprávněn ubytování hostu odmítnout.
 6. Hosté do věku 18 let budou ubytováni pouze v doprovodu dospělé osoby.
 7. Na základě potvrzené objednávky je hotel povinen hosta ubytovat od 14.00 do 20.00 hod. Po tuto dobu je pokoj pro hosta rezervován, není-li objednávkou určeno jinak. Případné brzké ubytování před 14.00 hod je nutné dohodnout předem v okamžiku rezervace pokoje a vyčkat na písemné odsouhlasení a případné nacenění této nadstandardní služby hotelem.
 8. Hosty bez předchozí potvrzené rezervace a hosty přijíždějící po 20.00 hod není hotel povinen ubytovat.
 9. Ubytovatel i host jsou povinni se řídit veškerými právními předpisy ČR. Rovněž jsou povinni se řídit případnými vládními nařízeními týkajícími se hygienické a epidemiologické situace v ČR. Jedná se zejména o skutečnost, kdy dojde např. k vyhlášení nouzového stavu a k tomu i příslušných hygienických omezení, které je povinen dodržovat jak ubytovatel, tak host. Pokud host nebude dodržovat takto vyhlášená omezení (např. antigenní testy, povinné roušky, očkování, atd.), je ubytovatel oprávněn bez jakýchkoliv nároků ze strany hosta Smlouvu o ubytování okamžitě ukončit. Pokud host při příjezdu v rámci těchto omezení není schopen předložit požadovanou dokumentaci, je ubytovatel oprávněn odmítnout uzavřít Smlouvu o ubytování (i přes platnou rezervaci), a to bez povinnosti vrátit již uhrazené poplatky či prostředky. Pokud budou takováto omezení nařízena v průběhu pobytu hosta (tedy již došlo k uzavření Smlouvy o ubytování), je hotel povinen na takovou skutečnost hosta upozornit včetně důsledků neuposlechnutí.

Obecná pravidla ubytování

 1. Při opakovaném příchodu již ubytovaného hosta do hotelu a během pobytu v hotelu je host na vyžádání zaměstnance recepce či jiného oprávněného zaměstnance hotelu povinen prokazovat se platným ubytovacím průkazem hotelu.
 2. Pokud ubytovaná osoba pod vlivem alkoholu či omamných látek nebude poskytovat záruku dodržování ubytovacího řádu, může jí být zamezen vstup do hotelu či případně ukončen pobyt (odstoupení od Smlouvy o ubytování).
 3. Užívání hotelu je dovoleno pouze osobám, které nejsou postiženy infekčními nemocemi. Host je povinen při příjezdu do hotelu upozornit recepci na své případné zdravotní problémy (invalidita, poškození zraku, sluchu apod.). Tato informace může pomoci zabezpečit v případě potřeby lékařskou pomoc či snadnou evakuaci hostů v případě požáru či jiných vážných havárií.
 4. Ze závažných provozních důvodů může hotel nabídnout hostu ubytování v jiném ubytovacím zařízení, avšak vždy minimálně stejné kategorie.
 5. Objedná-li si host určitý typ pokoje a rezervace je potvrzena, účtuje se hostovi dohodnutá cena i v případě, ubytuje-li hotel hosta ve vícelůžkovém pokoji či vyšší kategorii pokoje.
 6. Požádá-li host během pobytu o prodloužení ubytování, z kapacitních důvodů může hotel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém je host ubytován.
 7. Pro přijímání návštěv jsou k dispozici společné prostory. V pokoji může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem pracovníka hotelové recepce v době od 10.00 do 20.00 hodin.
 8. Host nesmí umožnit ubytování návštěvám a třetím osobám, kteří k ubytování nejsou přihlášeni (nemají uzavřenou Smlouvu o ubytování s hotelem Aladin).
 9. Od 22.00 do 7.00 hodin jsou hosté povinni respektovat noční klid ve všech prostorách hotelu a jeho okolí.
 10. Hotel zajistí při onemocnění nebo zranění hosta přivolání lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice. Vzniklé výlohy si platí host sám.
 11. Hosté jsou oprávněni využít zdarma bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím wifi ve všech prostorách hotelu. Hotel však nepřebírá žádnou odpovědnost v případě vzniklých škod na počítači hosta. Hotel doporučuje používat vlastní firewall pro přístup k internetu.
 12. Hosté mohou parkovat vozidla jen na určených místech pro parkování a pouze na výslovný pokyn zaměstnance hotelu. Parkování je zpoplatněno dle platného ceníku.
 13. Host nesmí konzumovat vlastní potraviny ve společných prostorách hotelu.

Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu

 1. Nošení zbraní do hotelu je zakázáno. Výjimku ve speciálních případech (ostraha představitelů státu apod.) uděluje pouze představitel nejvyššího managementu hotelu.
 2. V pokoji ani v jiných prostorách hotelu nesmí host inventář ani jiná zařízení přemísťovat, poškozovat nebo používat k jiným účelům, než jsou určeny. Nesmí provádět jakékoliv úpravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 3. Hosté jsou odpovědni za škody způsobené na hotelovém majetku.
 4. Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že ji nezavinil. Tento nárok hotelu se vztahuje i na škodu, která je zjištěna až po odjezdu hosta.
 5. Host je povinen ihned hlásit zjištěné závady a dodržovat protipožární předpisy. U vchodových dveří každého pokoje a na chodbách jsou k dispozici evakuační plány.
 6. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče kromě přístrojů sloužících k osobní hygieně hosta (holicí strojek, vysoušeč vlasů apod.) a nízko příkonové el. spotřebiče sloužící k osobní potřebě jako notebooky, mobilní telefony, tablety, dobíječky ke kamerám a fotoaparátům apod.
 7. Host je povinen umožnit přístup do pokoje hotelem určeným osobám.
 8. Z bezpečnostních a společenských důvodů není vhodné ponechávat děti do 11 let v pokoji ani v ostatních prostorách hotelu bez dozoru dospělých.
 9. Hostu není dovoleno brát do pokoje sportovní nářadí a předměty (např. kolo, lyže), pro jejichž úschovu je vyhrazena úschovna v recepci.
 10. Ve všech prostorách hotelu není dovoleno kouřit. V případě nedodržení hotel účtuje částku 100 Euro za nadstandardní úklid. V případě, že host způsobí svým neopatrným chováním spuštění požárního poplachu, mu bude po předložení výpisu z požární stanice naúčtována náhrada planého výjezdu.
 11. Host nesmí používat v objektu hotelu a v jeho blízkosti výbušné látky (zábavnou pyrotechniku).

Odjezd z hotelu

 1. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s hotelem (dle uzavřené Smlouvy o ubytování), a je povinen uvolnit pokoj nejpozději do 10.00 hodin posledního dne sjednaného pobytu. Na základě žádosti a pokud to provoz (kapacita) dovoluje, je možno pobyt prodloužit za poplatek dle platného ceníku. Neuvolní-li host pokoj ve stanovené lhůtě, bude mu hotel účtovat poplatek ve výši ceny za noc pobytu. V případě, že hotel má tento pokoj již dříve rezervován, a host neuposlechne výzvy, či není v hotelu přítomen, vyhrazuje si hotel právo za účasti tříčlenné komise, věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si jej rezervoval.
 2. Host je povinen při odjezdu uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla, zavřít okna, dveře a klíč odevzdat na recepci.
 3. Za ubytování a služby hosté platí na začátku svého pobytu dle platného ceníku. Před odjezdem z hotelu je povinností každého hosta řádně se odhlásit a vyrovnat svůj účet.
 4. Informace o cenách hotelových služeb jsou k dispozici na recepci a na webových stránkách hotelu.
 5. Personál hotelu přivítá jakékoli návrhy na zlepšení a zároveň děkuje i za kritické připomínky.
 6. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má vedení hotelu právo od Smlouvy o ubytování před uplynutím dohodnuté doby ubytování odstoupit v souladu s platnými zákony ČR.

Tento hotelový ubytovací řád je platný a účinný od 1. ledna 2022. Předchozí verze pozbývají platnosti dnem vstoupení v platnost nové verze řádu.

Jelena Blažková,

Majitel hotelu
Hotel Aladin.

Hotel Aladin, Košická 230/12, Praha 10 - Vršovice
Všechna práva vyhrazena 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky